PROCÉS ELECTORAL JUNTA DIRECTIVA CNB

Benvolguts i benvolgudes,

La Junta Directiva del Club Natació Barcelona informa als seus socis i sòcies que avui, dilluns 9 de novembre de 2020, s’inicia el procés electoral per escollir una nova Junta Directiva a causa de la finalització del mandat de l’actual. Aquest nou procés electoral tindrà unes característiques diferents de tots els anteriors per l’actual situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 en la qual ens trobem.

Les limitacions a la mobilitat de les persones i la necessitat de mantenir unes mesures que garanteixin la seguretat de tots nosaltres, han originat alguns canvis a realitzar en el procediment regulat en els Estatuts del Club. En aquest cas, tal com us vàrem anunciar al comunicat de divendres, davant la impossibilitat de poder celebrar Assemblees, queda suspesa l’Assemblea en la qual es designa per sorteig als membres de la Junta Electoral i l’Assemblea de votacions.

Després de consultar els serveis legals propis i els de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (Generalitat de Catalunya), s’ha determinat que el sorteig de la Junta Electoral se celebri amb la presència del notari Sr. Joan Rúbies, qui donarà fe a tot aquest Acte. Es designaran 5 membres primers i 10 suplents. Donada l’excepcionalitat de la situació, es nomenaran 10 suplents més. En cas que per negativa o impossibilitat, no es pogués formar la Junta Electoral amb aquests 25 membres, d’acord amb la normativa d’aplicació, es designaran les persones adequades per poder constituir la Junta Electoral. També s’habilitarà un sistema de retransmissió per streaming (vídeo en temps real) a través de la pàgina web del Club on els socis i sòcies podran seguir l’Acte en directe.

 

 

L’altre canvi important respecte a anteriors processos electorals és que en lloc d’una Assemblea de votacions se celebrarà un Acte de votacions, sobre el qual hem demanat l’autorització expressa a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (Generalitat de Catalunya). Aquest acte tindrà uns protocols molt rigorosos i permetrà als socis i sòcies poder votar presencialment.   A continuació, adjuntem la convocatòria i calendari oficial, recordant finalment tres qüestions importants:

  • La creació d’un apartat al web del Club amb tota la informació en relació amb aquest procés electoral.
  • La recomanació que reviseu el cens electoral provisional que es publicarà a la Zona Socis del web del Club, a partir del 17 de novembre (segons calendari electoral).
  • Donada l’excepcional situació, incidim en la importància de consultar tota la informació online. Tanmateix, el Club posarà a disposició de tots els socis i sòcies la documentació perquè, mitjançant cita prèvia (a través de l’APP), puguin accedir al Club.

Per qualsevol aclariment, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Gràcies per la vostra col·laboració i la vostra paciència, justament coincidint amb el 113è aniversari del CNB, que es celebra demà dia 10 de novembre.

Bernat Antràs

President del Club Natació Barcelona

De conformitat amb el que disposa l’article 39 dels Estatuts socials, l’actual Junta Directiva del Club Natació Barcelona en la seva reunió del dia 1 de novembre de 2020 acordà convocar eleccions a President i Junta Directiva per finalització del seu mandat d’acord amb el procediment establert en els Estatuts i, a aquests efectes va acordar:

1. ELECCIÓ MEMBRES JUNTA ELECTORAL PER SORTEIG

Celebració del Sorteig Notarial per a designar els membres de la Junta Electoral, d’acord amb els nostres Estatuts i les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport. Al no poder-se celebrar la designació dels membres de la Junta Electoral a través d’una assemblea de socis, tal com indica als Estatuts, la Secretaria General de l’Esport ens ha autoritzat a dur a terme el sorteig amb les següents característiques: 1.1. El sorteig es durà a terme davant Notari que donarà fe pública del desenvolupament, resultat i designacions. 1.2. El sorteig serà retransmès per “streaming” per a informació directa de tots els socis del Club, que podran seguir el seu desenvolupament i resultats a través de la pàgina web del club.

2. ACTE DE VOTACIONS

Convocar a tots els socis/es de ple dret a l’Acte de Votacions que se celebrarà durant el dia 19 de desembre de 2020, entre les 9:00h i les 20:00h, a la seu del Club, Passeig Joan de Borbó, 93, de Barcelona. El Club disposa de la pertinent autorització per part de la Secretaria General de l’Esport per a celebrar aquest acte a les seves instal·lacions, sota un protocol especial de seguretat i prevenció. Les instruccions per a la seva celebració sobre terminis, ubicació, urnes i procediment, serà degudament informat mitjançant

Dia 9/11/2020 Convocatòria i publicació del Procés Electoral.

Dia 12/11/2020 Celebració sorteig públic de l’elecció de la Junta Electoral.

Dia 16/11/2020 Constitució de la Junta Electoral.

Del 17 al 23/11/2020 Exposició i reclamacions del cens.

Dia 24/11/2020 Publicació del cens definitiu.

Del 25/11/202 al 3/12/2020 Presentació de les candidatures.

Dia 7/12/2020 Proclamació i notificació de les candidatures.

Del 9 al 15/12/2020 Campanya Electoral.

Dia 16/12/2020 Final de la Campanya Electoral.

Dia 18/12/2020 Jornada de reflexió.

Dia 19/12/2020 Votacions.

Dia 23/12/2020 Presa de possessió de la nova Junta Directiva.

PRIMER CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS.

Segons l’article 39 apartat a) dels Estatuts, la convocatòria d’eleccions la farà la Junta Directiva o, si s’escau, la comissió gestora, seguint el procediment establert en aquests Estatuts.

SEGON DESIGNACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL. 

D’acord amb l’article 40.2 dels Estatuts, se celebrarà un sorteig públic el pròxim dijous 12 de novembre de 2020, amb assistència de Notari Públic i serà retransmès per streaming, mitjançant el portal específic que es crearà al web del Club.

TERCER CALENDARI ELECTORAL I LLOC DE LES ELECCIONS.

Les eleccions es duran a terme segons el calendari electoral, en el lloc, hora i data publicats en aquesta convocatòria.

QUART CONDICIONS PER ÉSSER ELECTOR.

D’acord l’article 37 dels Estatuts, per poder ser elector cal complir les condicions següents:

1. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.

2. Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any ininterromput en el moment de convocar-se les eleccions.

3. No tenir suspesa la condició de soci en el moment de convocar les eleccions a conseqüència de sanció inhabilitada dictada per l’òrgan competent.

4. No tenir suspesa la condició de soci per falta de pagament de les quotes o derrames.

5. Estar inclòs al cens electoral.

CINQUÈ CONDICIONS PER SER CANDIDAT.

D’acord amb l’article 38 dels Estatuts, per poder ser candidat a president o a membre de la Junta Directiva, cal complir les condicions següents:

1. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.

2. Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any ininterromput en el moment de convocar-se les eleccions.

3. No tenir suspesa la condició de soci en el moment de convocar-se les eleccions a conseqüència de sanció inhabilitada dictada per l’òrgan competent.

4. No haver estat vinculat al CNB com a jugador, entrenador, tècnic o empleat, en els dos anys anteriors a la convocatòria.

5. No haver estat sancionat disciplinàriament pel Club, per falta molt greu, en els cinc anys anteriors a la convocatòria de les eleccions.

6. Haver presentat la dimissió i cessat en el càrrec abans d’iniciar-se el termini de presentació de candidatures, en el supòsit que l’aspirant a candidat sigui membre de la junta directiva o de la comissió gestora que hagi convocat les eleccions i vulgui presentar-se a la reelecció.

7. Estar inclòs al cens electoral.

8. Haver estat proclamat candidat per la junta electoral.

SISÈ PROCLAMACIÓ D’UNA ÚNICA CANDIDATURA.

Si només es presentés o si només restés vàlida una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a declarar-la guanyadora i, tot donant per finalitzat el procés electoral, en proclamarà elegits els components i suspendrà la celebració de l’acte de votacions.

SETÈ DESIGNACIÓ DE CANDIDATS I FORMA DE LA CANDIDATURA.

Segons l’article 42.2 dels Estatuts, la composició de les candidatures i requisits per a la presentació seran els següents:

a) Les candidatures seran tancades i s’hauran de votar en bloc.

b) Les candidatures hauran d’estar integrades per un mínim de 3 i un màxim de 21 membres, encapçalats pel candidat a president.

c) Les candidatures s’hauran de presentar per escrit a la junta electoral i hauran de contenir les dades següents:

(i) Relació dels noms i els cognoms dels candidats i, juntament amb cada nom, la signatura del candidat, acreditant la seva conformitat. Els candidats hauran de complir les condicions que estableix l’article 38.

(ii) Fotocòpies dels carnets de soci dels candidats i dels documents d’identitat, per les dues cares.

(iii) Juntament amb la candidatura, caldrà presentar les butlletes de suport de socis mencionades al punt 3 de l’article 42, que estableix que les candidatures hauran d’estar avalades amb la signatura d’un mínim de 5% dels socis amb dret de vot.

d) Les candidatures a Junta Directiva del CNB hauran de tenir una presència equilibrada de dones i homes que reflecteixi la proporcionalitat de gènere de la massa social. La Junta Electoral haurà de fer pública aquesta dada per tal de poder comprovar el compliment d’aquest requisit. En el moment de convocar les eleccions, la proporcionalitat de gènere de la massa social és el següent: Homes: 64% / Dones: 36%

Els càrrecs es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria de vots, i amb presentació i acceptació prèvies de candidatures.

VUITÈ SUPORT DELS SOCIS A LA CANDIDATURA.

Segons l’article 42.3 dels Estatuts, les propostes de candidatures hauran de presentar-se per duplicat a la secretaria del CNB. Les propostes hauran d’estar avalades per la signatura d’un mínim del 5% dels socis amb dret a vot, sense que cap soci pugui proposar més d’una candidatura, ja que, en aquest cas, els suports quedaran invalidats.

En el moment de convocar les eleccions el nombre de socis amb dret a vot, als efectes del nombre d’avals, és de 3.802 socis.

NOVÈ ACREDITACIÓ DELS ELECTORS.

L’acreditació dels electors es farà mitjançant el DNI o qualsevol altre document públic. El dret per participar en l’acte de votacions és personal i no delegable.

DESÈ RECLAMACIONS DURANT EL PROCÉS ELECTORAL.

Segons l’article 49 dels Estatuts, totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han d’interposar en un termini màxim de tres dies hàbils des de la notificació.

ONZÈ ACTE ELECTORAL.

A efectes electorals pel còmput de terminis, seran considerats dies inhàbils els dissabtes, diumenges i festius a la ciutat de Barcelona. L’horari efectiu de la secretaria del CNB per a la presentació de documents electorals els dies hàbils serà de 9:00h a 18:00h. L’acte de votacions es desenvoluparà el dia 19 de desembre de 2020, en l’horari de 9:00h a 20:00h. La distribució de les meses electorals es distribuirà per ordre alfabètic que serà determinat en funció del cens definitiu.