Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Garantir el funcionament del Club en base a alts estàndards de productivitat i qualitat de servei que promoguin la satisfacció de les necessitats de tots els socis i usuaris, la seva fidelització i l’atracció de nous. Tot això des d’una relació focalitzada en l’honestedat, la proximitat, la cordialitat i la professionalitat.

VISIÓ

Arribar a ser un referent de l’esport i del “wellness” a Barcelona. Tenir projecció a nivell internacional per la funcionalitat i atractiu de les nostres instal·lacions i, especialment, per la professionalitat i el tracte proper i individualitzat que ofereix el nostre personal a tots els socis i usuaris.

VALORS

  • HONESTEDAT: pensar i actuar d’una manera justa, recte, responsable, confiable i íntegra.
  • SERVEI: anticipar-se a les necessitats dels socis i socies del Club. Cubrir-les i satisfer-les àmpliament.
  • QUALITAT: compliment o superació de les expectatives dels socis i usuaris, on el valor del servei es percebi per sobre del cost.
  • PROFESSIONALITAT: actuar amb competència, eficàcia i rigor en el servei al soci i usuari.