Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Garantir el funcionament del club en base a alts estàndards de productivitat i qualitat de servei que promoguin la satisfacció de les necessitats de tots els socis i usuaris, la seva fidelització i l’atracció de nous, tot això des d’una relació focalitzada en l’honestedat, la proximitat, la cordialitat i la professionalitat.

VISIÓ

Arribar a ser un referent en l’esport i del “wellness” a Barcelona que es projecti a nivell internacional, per la funcionalitat i atractiu de les seves instal·lacions, però especialment per la professionalitat i el tracte exquisit dels seus col·laboradors a socis i usuaris, fets que han de repercutir necessàriament en una major solidesa financera i acabar tenint llista d’espera per inscriure-se’n.

VALORS

  • HONESTEDAT: Pensar i actuar d’una manera justa, recte, responsable, confiable i íntegra.
  • SERVEI: Anticipar-se a la satisfacció de les necessitats d’altri explícites o tàcites.
  • QUALITAT: Compliment o superació de les expectatives dels socis o usuaris, on el valor del servei es percebi per sobre del cost.
  • PROFESSIONALITAT: Actuar amb competència, eficàcia i exquisidesa en el servei del soci o l’usuari.